ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 90
ปกรายงาน 133
รายงานโครงการSchoolOnline7 Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 102
รายงานโครงการSchoolOnline6 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 86
รายงานโครงการSchoolOnline5 Word Document ขนาดไฟล์ 436.13 KB 85
รายงานโครงการSchoolOnline4 Word Document ขนาดไฟล์ 668.19 KB 81
รายงานโครงการSchoolOnline3 Word Document ขนาดไฟล์ 802.44 KB 80
รายงานโครงการSchoolOnline2 Word Document ขนาดไฟล์ 903.08 KB 82
รายงานโครงการSchoolOnline1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 82
รายงานโครงการSchoolOnline Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 134
กลุ่มงานวิชาการ
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ Word Document ขนาดไฟล์ 725.32 KB 4453
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 123
ออกแบบหน่วยการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.33 KB 120
แบบนิเทศจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 40.9 KB 89
รายงานการพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.54 KB 96
แบบรายงานจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 103
อธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 99
อนุมัติใช้แผน Word Document ขนาดไฟล์ 37.99 KB 156
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8(ปรับปรุงล่าสุด) RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.8 KB 85
ประกอบการนิเทศสถานศึกษา 1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 181.66 KB 88
ตารางสอบปลายภาคที่1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.49 KB 87
ตารางสอบม.ตัน1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.82 KB 86
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม 59 Word Document ขนาดไฟล์ 31.74 KB 102
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 261.6 KB 84
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบขอเพิ่มข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรของภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.38 KB 2
ฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.7 KB 4
ใบรายชื่อครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.63 KB 7
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 45
คู่มือโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 79