โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 84
ปกรายงาน 124
รายงานโครงการSchoolOnline7 Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 97
รายงานโครงการSchoolOnline6 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 80
รายงานโครงการSchoolOnline5 Word Document ขนาดไฟล์ 436.13 KB 78
รายงานโครงการSchoolOnline4 Word Document ขนาดไฟล์ 668.19 KB 75
รายงานโครงการSchoolOnline3 Word Document ขนาดไฟล์ 802.44 KB 75
รายงานโครงการSchoolOnline2 Word Document ขนาดไฟล์ 903.08 KB 78
รายงานโครงการSchoolOnline1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 77
รายงานโครงการSchoolOnline Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 129
กลุ่มงานวิชาการ
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ Word Document ขนาดไฟล์ 725.32 KB 2867
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 116
ออกแบบหน่วยการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.33 KB 111
แบบนิเทศจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 40.9 KB 86
รายงานการพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.54 KB 93
แบบรายงานจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 97
อธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 94
อนุมัติใช้แผน Word Document ขนาดไฟล์ 37.99 KB 147
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8(ปรับปรุงล่าสุด) RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.8 KB 80
ประกอบการนิเทศสถานศึกษา 1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 181.66 KB 82
ตารางสอบปลายภาคที่1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.49 KB 82
ตารางสอบม.ตัน1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.82 KB 82
กลุ่มบริหารงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 155.64 KB 74
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม 59 Word Document ขนาดไฟล์ 31.74 KB 98
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 261.6 KB 79
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 41
คู่มือโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 75