ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 132
ปกรายงาน 178
รายงานโครงการSchoolOnline7 Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 145
รายงานโครงการSchoolOnline6 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 134
รายงานโครงการSchoolOnline5 Word Document ขนาดไฟล์ 436.13 KB 127
รายงานโครงการSchoolOnline4 Word Document ขนาดไฟล์ 668.19 KB 124
รายงานโครงการSchoolOnline3 Word Document ขนาดไฟล์ 802.44 KB 122
รายงานโครงการSchoolOnline2 Word Document ขนาดไฟล์ 903.08 KB 125
รายงานโครงการSchoolOnline1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 126
รายงานโครงการSchoolOnline Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 176
กลุ่มงานวิชาการ
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ Word Document ขนาดไฟล์ 725.32 KB 5164
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 166
ออกแบบหน่วยการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.33 KB 165
แบบนิเทศจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 40.9 KB 138
รายงานการพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.54 KB 139
แบบรายงานจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 146
อธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 143
อนุมัติใช้แผน Word Document ขนาดไฟล์ 37.99 KB 202
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8(ปรับปรุงล่าสุด) RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.8 KB 127
ประกอบการนิเทศสถานศึกษา 1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 181.66 KB 131
ตารางสอบปลายภาคที่1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.49 KB 129
ตารางสอบม.ตัน1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.82 KB 129
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม 59 Word Document ขนาดไฟล์ 31.74 KB 147
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 261.6 KB 126
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบขอเพิ่มข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรของภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.38 KB 45
ฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.7 KB 48
ใบรายชื่อครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.63 KB 50
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 88
คู่มือโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 122