คณะผู้บริหาร

นายสุพิน บุญเยี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ธรรมจักร วีระพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศราวุธ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.2

นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ครู คศ.2

นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ
ครู คศ.2

นางนภัสวัลย์ สายรัตน์
ครู คศ.2