กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) สู่การพัฒนาภาษาอังกฤษที่ไม่ย้อนกลับ
2 โรงเรียนที่มีการส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน CONNECT S.N.L.
3 วิจัยในชั้นเรียน เรือง การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ