โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวธิตยา นัดครบุรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน