ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.พ. 58 กิจกรรมแนะแนวย้องทางประจำปี
กิจกรรมแนะแนวย้องทางประจำปี 
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย แนะแนวการศึกษา
13 ก.พ. 58 ถึง 15 ก.พ. 58 เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557
เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือ กุดหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 ก.พ. 58 ถึง 11 ก.พ. 58 อบรมพัฒนาบุคลากรสหวิทยาเขต 8
อบรมพัฒนาบุคลากรสหวิทยาเขต 8 ณ จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร บุคคล
05 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 ต่ายสอบโอเน็ตมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
จัดกิจกรรมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  สอบในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์  2558  
โรงเรียนสังขะ วิชาการ
30 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 ต่ายสอบโอเน็ตมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
จัดกิจกรรมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 กำหนดสอบในวันที่  31  มกราคม -1  กุมภาพันธ์  2558  
โรงเรียนสังขะ วิชาการ
08 ม.ค. 58 รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 2557
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2557
หัองประชุมโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย งานประกันคุณภาพภายใน
24 พ.ย. 57 ถึง 12 ธ.ค. 57 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2557
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
03 พ.ย. 57 ถึง 21 พ.ย. 57 ตอบปัญหาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมตอบปัญหาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-21 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
27 ต.ค. 57 ถึง 29 ต.ค. 57 แข้งกีฬาสหวิทยาเขต 8
การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๓จังหวัดสุรินทร์ประจาปี๒๕๕๗
แข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนกีฬานักเรียน สพม.33เกมส์
สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2557
สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
04 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 ครูรายงานผลการเรียน ปพ.5 ทุกชั้นปี
ครูรายงานผลการเรียน ปพ.5 ทุกชั้นปี
ห้องวิชาการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มบริหารวิิชาการ
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาคที่ 1/2557
การสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วิชาการ
25 ส.ค. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 ตอบปัญหาสุขศึกษา
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม- 19 กันยายน 2557
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
21 ส.ค. 57 ถึง 23 ส.ค. 57 การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557
การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557
"ศรีณรงค์พิทยาลัยเกมส์"
เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 21-23 สิงหาคม 2557
ประธานในการแข่งขัน
นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
มีการแข่งขันกีฬานักเรียนประกอบด้วย สีเขียว-สีแดง-สีฟ้า
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ วีไอพี
รวมครูศรีณรงค์-ทีมบุญไทย
พร้อมเชียร์ลีดเดอร์แต่ละสี....
สนามกีโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
04 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4-22 สิงหาคม  2557
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 ก.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 57 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
01 ก.ค. 57 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษาในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
โรงเรียนศรีณรงค์๋พิทยาลัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.ค. 57 ถึง 15 ก.ค. 57 ตอบปัญหาศิลปะ
กิจกรรมตอบปัญหาศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
24 มิ.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 57 ตอบปัญหาภาษาไทย
กิจกรรมตอบปัญหา๓าษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ประจำปี 2557
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 มิ.ย. 57 ถึง 23 มิ.ย. 57 ตอบปัญหาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ประจำปี 2557
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ