โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปุณยนุช วสุนันต์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจีรนุช ทรัพย์มาก
ครู คศ.1

นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวลัดดาวัลย์ ใยอิ้ม
ครูอัตราจ้าง