กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปุณยนุช วสุนันต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ
ครู คศ.1

นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว
ครู คศ.1

นายจำรูญ ชัยสาร
ครู คศ.1

นางสาวนัญธยาภัทร มะลิงาม
ครูผู้ช่วย