กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจำรูญ ชัยสาร
ครู คศ.2

นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวนัญธยาภัทร มะลิงาม
ครู คศ.1

นางนภัสวัลย์ สายรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3