โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปุณยนุช วสุนันต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายจำรูญ ชัยสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนัญธยาภัทร มะลิงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3