กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปุณยนุช วสุนันต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ
ครู คศ.1

นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว
ครู คศ.1

นายจำรูญ ชัยสาร
ครู คศ.2

นางสาวนัญธยาภัทร มะลิงาม
ครู คศ.1

นางนภัสวัลย์ สายรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3