สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน  คือ  ดอกบัวบาน   หมายถึง  ดอกไม้ที่ใช้บูชาพระรัตนตรัย เป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาสามารถนำตนเองไปสู่ความเจริญแม้สิ่งแวดล้อมจะเป็นเช่นไร
ชื่อย่อ
ศ.ณ.ล.
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน ชมพู-เหลือง

สีชมพู  หมายถึง   ความอ่อนโยน  เรียบง่าย  เย็นตา

สีเหลือง หมายถึง  ผู้มีปัญญา  เจริญก้าวหน้าสว่างเจิดจ้า