กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบาหยัน โคตรพรมศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฐิติมา ชื่นรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1