งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.57 KB
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.48 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.38 KB
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบ 4 และ สมศ.ยุคใหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.54 MB
รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.47 KB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 558.81 KB
เล่มรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560