งานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 406.95 KB
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบ 4 และ สมศ.ยุคใหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.54 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 558.81 KB
เล่มรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.47 KB