หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  แห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอศรีณรงค์