กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวุฒิยา เกียงวัว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนัฐพล เทียงคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1