กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวุฒิยา เกียงวัว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนัฐพล เทียงคำ
ครูผู้ช่วย