โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวุฒิยา เกียงวัว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนัฐพล เทียงคำ
ครูผู้ช่วย