โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้าน