ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

จากการประชุมชาวบ้านศรีสุข  คณะกรรมการการศึกษาได้มีความเห็นที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในท้องถิ่น  ดังนั้นเพื่อสนองความต้องการของชาวบ้านศรีสุข และเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่เยาวชน  โรงเรียนสังขะสาขาตำบลศรีสุขจึงเกิดขึ้นโดย  ผู้อำนวยการสิงห์ทอง สิงหพรพงษ์  ได้ดำเนินการขออนุญาตจากกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนสังขะสาขาศรีสุขขึ้นในปีการศึกษา 2536  การจัดตั้งครั้งแรกได้ใช้ที่ดินของโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขเป็นที่เรียน เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน   68 คน    โดยมีอาจารย์ภูวดล  บูรณ์เจริญ  เป็นผู้ดูแลสาขา

ต่อมาในปีการศึกษา 2539  คณะกรรมการตำบลศรีสุขโดยการนำของกำนันเที่ยง  พงษ์สีดา   ได้ขอบริจาคที่ดินจากชาวบ้านจำนวน 3 ราย เป็นเนื้อที่  32  ไร่  3 งาน  96  ตารางวา ได้สร้างอาคารชั่วคราวมุงสังกะสี  5 ห้องเรียน 1  ห้องพักครู โดยขอบริจาคไม้ สังกะสี จากชุมชนชาวบ้านศรีสุข และจาก ส.. ธีระชัย   เตียวเจริญโสภา ได้บริจาคสังกะสีจำนวน 30 แผ่น  เพื่อต่อเติมอาคารเป็น 8 ห้อง

วันที่ 21 มีนาคม 2539 โรงเรียนสังขะ ได้เรียกตัวผู้ดูแลกลับไปปฏิบัติราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนสังขะ  จำนวน 22 ท่าน  และผู้อำนวยการ นายสิงห์ทอง   สิงหพรพงษ์  ได้แต่งตั้งให้  นายนิวัติ  บุญมี  อาจารย์ 2 ระดับ 8  มาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสังขะ   สาขาตำบลศรีสุข

วันที่ 14 มกราคม พ.. 2542  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมชื่อ โรงเรียนศรีสุขวิทยาคม  ต่อมาได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.. 2545    โดยมี  นายนิวัติ   บุญมี  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนจนถึง พ.ศ. 2550    โรงเรียนดำเนินการสอนมาโดยตลอดและยึดนโยบายจากกรมสามัญศึกษา    

ในปี 2541   ได้รับบริจาคอาคารจากบริษัท เอเซียฮอนด้า   จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นเงินประมาณ 500,000 บาท   เป็นอาคาร 6 X 8  เมตร  

ในปี  ..  2542    ท่านผู้ใหญ่เมฆ   ศรีบาง    บริจาคที่ดินอีกจำนวน 6 ไร่ ให้กับโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยรวมที่ดิน 38 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา   และได้รับบริจาคอาคารจากกลุ่มเพื่อน     4 ห้องเรียน  8 X 10 เมตร งบประมาณ 1,00,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

ในปี พ.ศ. 2555 นางคำ  คำทะ พร้อมครอบครัว บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนศรีณณงค์พิทยาลัย  จำนวน 5 ไร่

 ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท สยามคอมเพสเชอร์ จำกัดและศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองร่วมก่อสร้างศาลา แปดเหลี่ยม จำนวน 3 หลัง
        เมื่อปี  พ.ศ. 2559  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุมตามแบบ สพฐ. คือ อาคารหอประชุม/โรงอาหาร 100/27  จำนวน  1  หลัง

      ในวันที่  31 ธันวาคม 2561 ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมร่วมบริจาคก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  จำนวน 1 หลัง

ปัจจุบันโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้บริหารสถานศึกษา คือ นายสุพิน บุญเยี่ยม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย