กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอำนาจ ขาววิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์
ครูผู้ช่วย