โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนัฐพงษ์ โกกะพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายอำนาจ ขาววิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2