กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ