วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ
 

ปรัชญา

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำกีฬา เข้าหาชุมชน

คติพจน์ของโรงเรียน

ปัญญา นะรานัง ระตะนัง” 

(ปัญญาเป็นรัตนะของเหล่านรชน)

เอกลักษณ์
กีฬาเด่น เน้นทักษะอาชีพ
อัตลักษณ์
พึ่งพาตนเองได้ ใจกายแข็งแรง