วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ในปี 2559 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนในฝันที่ยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพ โดยครูมืออาชีพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”

"In 2016, Srinarongpittayalai school. is the organization of Learning and using Education technology and local wisdom, using the philosophy of sufficiency Economic for sustainable school and supporting in occupations, professional teacher to the Standard base of Education under participatory management "
ปรัชญา

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำกีฬา เข้าหาชุมชน

คติพจน์ของโรงเรียน

ปัญญา นะรานัง ระตะนัง” 

(ปัญญาเป็นรัตนะของเหล่านรชน)