พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.     การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยการบูรณาการเรียนรู้

2.     ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.     สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.     พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนดีใกล้บ้านให้เกิดความยั่งยืน

5.     พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.     จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

7.     ส่งเสริมพัฒนาครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8.    สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   เทคโนโลยีและนวัตกรรม

9.     ประสานความร่วมมือกับชุมชน  หน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษา

10.ส่งเสริมงานอาชีพที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน

เป้าหมาย /เป้าประสงค์

เป้าประสงค์หลัก

1.      ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียะภาพ

2.      ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีสุขภาวะและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก

3.      ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

4.      ผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.      ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย

6.      ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

8. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

9.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

10.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

11. ผู้เรียนสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

12. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

13. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

14. ครูบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดี

15. ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

16. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษา

17. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการน่าเรียนรู้

18. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี

19. สถานศึกษามีการบริหารจัดการดำเนินการอย่างมีระบบ

20. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

21.มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้คุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  :  ยิ้มง่าย ไหว้งาม เปี่ยมน้ำใจ

 

ยิ้มง่าย  หมายถึง การยิ้มด้วยใจจริง  บริสุทธิ์ใจ  เป็นการทักทายเมื่อแรกพบที่แสดงถึงความรู้สึกที่ดี

ไหว้งาม  หมายถึง การไหว้ที่ถูกต้อง  สวยงาม  ด้วยความรู้สึกจริงใจ  ตามธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย

เปี่ยมน้ำใจ หมายถึง เข้าใจถึงความรู้สึกผู้อื่น  มีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือ  และมีน้ำใจให้ผู้อื่นเสมอ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ธรรมชาติ

 

    อยู่อย่างพอเพียง   หมายถึง เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพ  มีความพอเพียง  พอประมาณ  เหมาะสมตามสภาพสิ่งแวดล้อม  มีความยินดี  สุขใจ  พอใจในสิ่งที่ตนมี  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  มีเหตุผล  เดินทางสายกลาง  สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี  กล้าที่จะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวิต  จนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

          เคียงคู่ธรรมชาติ  หมายถึง  การดำรงอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เกื้อหนุนที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  อันจะส่งผลต่อการสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถานศึกษา