โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักกฤษณ์ ธรรมเที่ยง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ