คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรมงคล หนองหงอก
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายกนุกูล สง่างาม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการคนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพรรณ สุขดี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา จอกทอง
ตำแหน่ง : เหรัญฯ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา มณีทูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา เด็ดผักแว่น
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีรัตน์ ดวงนิล
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักษิณ์ตา แซ่เอี้ยว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชัย จันทยุง
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาพร ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ ชมชื่น
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทธิณี กะทิศาสตร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานดา ไทยชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรางค์ แนวศูนย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทธิดา หมายเลิศหล้า
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยวงศ์ อุส่าห์ดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรมณี วงศ์ศรีหล้า
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐพี กอเจริญ
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพล สารประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระยุทธ์ เสือช้าง
ตำแหน่ง : งานจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไอลดา คำขม
ตำแหน่ง : งานอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพร จันทยุง
ตำแหน่ง : งานอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4