ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพิน บุญเยี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี อภินันท จันทเขต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2554-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรจน์ มีเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2549-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัติ บุญมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2539-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์ทอง สิงหพรพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2536-2539