คณะผู้บริหาร

นายสุพิน บุญเยี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ
ครู คศ.1

นางนภัสวัลย์ สายรัตน์
ครู คศ.1

นายศราวุธ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.1

นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ครู คศ.1