โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
คณะผู้บริหาร

นายสุพิน บุญเยี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววรกร สิงห์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ
ครู คศ.1

นางนภัสวัลย์ สายรัตน์
ครู คศ.1

นายศราวุธ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวจีรนุช ทรัพย์มาก
ครู คศ.1