กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศราวุธ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.2