กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนภัสวัลย์ สายรัตน์
ครู คศ.1

นายศราวุธ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี
ครู คศ.1