โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนภัสวัลย์ สายรัตน์
ครู คศ.1

นายศราวุธ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม
พนักงานราชการ