กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศราวุธ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.1