โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัญญาภัค คำงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภาวิณี สมสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ
ครูผู้ช่วย