กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภาวิณี สมสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2