กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัญญาภัค คำงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภาวิณี สมสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ
ครูผู้ช่วย