กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววลีรัตน์ วงเวียน
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ
ครู คศ.1