โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
96 ม.1  ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 044558634
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววลีรัตน์ วงเวียน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1