กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววลีรัตน์ วงเวียน
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ
ครู คศ.1

นายสุกฤษฎิ์ สำนักนิตย์
ครูผู้ช่วย