ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 24750
ปกรายงาน 24567
รายงานโครงการSchoolOnline7 Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 24697
รายงานโครงการSchoolOnline6 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 24505
รายงานโครงการSchoolOnline5 Word Document ขนาดไฟล์ 436.13 KB 24647
รายงานโครงการSchoolOnline4 Word Document ขนาดไฟล์ 668.19 KB 24717
รายงานโครงการSchoolOnline3 Word Document ขนาดไฟล์ 802.44 KB 24540
รายงานโครงการSchoolOnline2 Word Document ขนาดไฟล์ 903.08 KB 24480
รายงานโครงการSchoolOnline1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 24681
รายงานโครงการSchoolOnline Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 24652
กลุ่มงานวิชาการ
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ Word Document ขนาดไฟล์ 725.32 KB 28348
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 24454
ออกแบบหน่วยการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.33 KB 24485
แบบนิเทศจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 40.9 KB 24756
รายงานการพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.54 KB 24488
แบบรายงานจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 24849
อธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 24632
อนุมัติใช้แผน Word Document ขนาดไฟล์ 37.99 KB 24804
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8(ปรับปรุงล่าสุด) RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.8 KB 24639
ประกอบการนิเทศสถานศึกษา 1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 181.66 KB 24819
ตารางสอบปลายภาคที่1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.49 KB 24621
ตารางสอบม.ตัน1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.82 KB 24824
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม 59 Word Document ขนาดไฟล์ 31.74 KB 24799
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 261.6 KB 24481
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบขอเพิ่มข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรของภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.38 KB 24841
ฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.7 KB 24442
ใบรายชื่อครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.63 KB 24644
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 24437
คู่มือโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 24624