ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 146687
ปกรายงาน 146514
รายงานโครงการSchoolOnline7 Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 146636
รายงานโครงการSchoolOnline6 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 146449
รายงานโครงการSchoolOnline5 Word Document ขนาดไฟล์ 436.13 KB 146582
รายงานโครงการSchoolOnline4 Word Document ขนาดไฟล์ 668.19 KB 146653
รายงานโครงการSchoolOnline3 Word Document ขนาดไฟล์ 802.44 KB 146476
รายงานโครงการSchoolOnline2 Word Document ขนาดไฟล์ 903.08 KB 146427
รายงานโครงการSchoolOnline1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 146623
รายงานโครงการSchoolOnline Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 146593
กลุ่มงานวิชาการ
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ Word Document ขนาดไฟล์ 725.32 KB 160960
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 146395
ออกแบบหน่วยการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.33 KB 146423
แบบนิเทศจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 40.9 KB 146696
รายงานการพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.54 KB 146430
แบบรายงานจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 146790
อธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 146568
อนุมัติใช้แผน Word Document ขนาดไฟล์ 37.99 KB 146740
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8(ปรับปรุงล่าสุด) RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.8 KB 146581
ประกอบการนิเทศสถานศึกษา 1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 181.66 KB 146756
ตารางสอบปลายภาคที่1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.49 KB 146558
ตารางสอบม.ตัน1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.82 KB 146764
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม 59 Word Document ขนาดไฟล์ 31.74 KB 146738
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 261.6 KB 146417
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบขอเพิ่มข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรของภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.38 KB 146776
ฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.7 KB 146378
ใบรายชื่อครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.63 KB 146589
>เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 146377
คู่มือโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 146561