ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 123445
ปกรายงาน 123272
รายงานโครงการSchoolOnline7 Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 123395
รายงานโครงการSchoolOnline6 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 123205
รายงานโครงการSchoolOnline5 Word Document ขนาดไฟล์ 436.13 KB 123341
รายงานโครงการSchoolOnline4 Word Document ขนาดไฟล์ 668.19 KB 123412
รายงานโครงการSchoolOnline3 Word Document ขนาดไฟล์ 802.44 KB 123235
รายงานโครงการSchoolOnline2 Word Document ขนาดไฟล์ 903.08 KB 123185
รายงานโครงการSchoolOnline1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 123381
รายงานโครงการSchoolOnline Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 123349
กลุ่มงานวิชาการ
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ Word Document ขนาดไฟล์ 725.32 KB 134281
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 123152
ออกแบบหน่วยการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.33 KB 123180
แบบนิเทศจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 40.9 KB 123452
รายงานการพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.54 KB 123187
แบบรายงานจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 123547
อธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 37.58 KB 123327
อนุมัติใช้แผน Word Document ขนาดไฟล์ 37.99 KB 123499
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8(ปรับปรุงล่าสุด) RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.8 KB 123340
ประกอบการนิเทศสถานศึกษา 1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 181.66 KB 123515
ตารางสอบปลายภาคที่1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.49 KB 123316
ตารางสอบม.ตัน1-2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.82 KB 123521
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม 59 Word Document ขนาดไฟล์ 31.74 KB 123497
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตารางการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ 2557 รอบแข่ง สหวิทยาเขต 8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 261.6 KB 123176
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบขอเพิ่มข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรของภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.38 KB 123536
ฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.7 KB 123138
ใบรายชื่อครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.63 KB 123340
>เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 123135
คู่มือโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 123320