ห้องเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปุณยนุช  วสุนันต์
นางสาวนันทกานต์  ศรีหนาถ
นางสาวชนนิกานต์  ทิมแก้ว
  1. ว31141 ชีววิทยา ม.4
  2. ว32242 ชีววิทยา 2 ม.5
  3. ว33246 ชีววิทยา ม.6
 
นายจำรูญ  ชัยสาร
นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
นางนภัสวัลย์  สายรัตน์
นางสาวจารุวรรณ  สุดใสดี

นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ
  1. ว21182 ออกแบบเทคโนโลยี ม.1
  2. ว22182 ออกแบบเทคโนโลยี ม.2
 
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 932 ครั้ง