ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียน ใช้โมเดลการจัดการชั้นเรียนแบบ SNL T1
ชื่ออาจารย์ : นายจำรูญ ชัยสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,20:42  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,10:49  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,10:49  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี ในรายวิชาชีววิทยา 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,10:48  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การท่องศัพท์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นม.1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2565,19:24  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียนการใช้สื่อการสอน Quizizz
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2565,19:22  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 -ศรีณรงค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2565,19:21  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปัจจัยท้าทายในการเรียน ภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่มีความหลากหลายในบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก
ชื่ออาจารย์ : นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2565,12:26  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ31201)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2565,12:25  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการ เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ อ32102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2565,12:24  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..